Om

Voss Snøscooter og ATV Lag

Medlem!

Ynskjer du å verta medlem og støtte oss i vårt arbeid for ein fast Snøscooterbane på Voss?

Innmeldingsblankett får du på HMV Maskin, Yamahatunet og Biltunet Voss Auto Shop.

Send oss ein e-post så sender me deg gjerne ein og....

medlem@vossascooter.no

post@vossascooter.no

ev. betal inn kr 250,- til konto 9581.13.03926 og merk med ditt navn.

Styret

 

  • Stian Ringheim -leiar- 924 85 494
  • Kjell Magne Rong -nestleiar- 906 10 474
  • Bjørn Nord Stalheim -kasserer- 908 89 926
  • Ole Morten Bakketun - 481 23 476
  • Kim Meeg - 934 77 086
  • Torgils Rongve - 41552762
  • Steffen Lirhus - 924 11 798
  • Bjarte Petersen - 926 13 221

Vedtekter

Her er vedtektene som var vedteke på skipingsmøte til laget 12. desember 2012.

 

Vedtekter for foreningen ”Voss snøscooter og ATV lag”

 

§ 1Foreningens navn

 

Foreningens navn er: Voss snøscooter og ATV lag og ble stiftet 12.12.2012.

 

§ 2Formål

Laget skal legge til rette for aktivitet innafor gode rammer. Fremma sikkerhet og stå for eller organisere for opplæring innafor bruk av utstyr og sikkerhetsutstyr. Jobbe for gode betingelser hos leverandører. Jobbe for opparbeiding og drift av snøscooterpark på Voss. Være bindeledd med kommune og øvrig myndighet.

 

§ 3Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4Medlemmer

Alle som godtar foreningens vedtekter og medlemmers plikter kan værte medlemm i Voss snøscooter og ATV lag. Medlemskap i klubben er personleg.

 

§ 5Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, etter forslag frå styret, og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

§ 7Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. Tillitsvalgte får dekka sine utgifter av laget.

 

 

 

§ 8Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 vekers varsel, ved kunngjøring i pressen og lagets heimeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

 

§ 9Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordfører. Ordføreren behøver ikke å være medlem av laget. Forslag om ordfører framleggest av sittende styre, men velgest av årsmøtet.

 

§ 10Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.Behandle Voss snøscooter og ATV lags årsmelding

2.Behandle Voss snøscooter og ATV lags regnskap i revidert stand

3.Behandle innkomne forslag

4.Fastsette kontingent

5.Vedta Voss snøscooter og ATV lags budsjett

6.Velge:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem(mer)

c) Revisor

 

§ 12Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 13Styret

 

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 antall medlemmer og 1 vara. Vara kan erstattast av fast styremedlem. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Fyrste styret vart vald på skipingsmøte og sitt til fyrste ordinære årsmøte. Valnemnd skal framlegge forslag til styresamansetning til årsmøte som vel styre. Kandidatar utover valnemndas innstilling skal meldast inn til styret innan 2 veker før årsmøte. Styrets leiar velgest på 1 år om gongen. Dei resterande styremedlemmene velgest på 2 år. Styremedlemmer som går ut av styret går inn i valnemnd og sitt der i 2 år. Styrets leiar går ikkje inn i valnemnd.

 

 

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.Administrere og føre nødvendig kontroll med Voss snøskuter og ATV lags økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.Representere Voss snøscooter og ATV lag utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

Styret skal ha minimum 3 møter pr. år i tillegg til årsmøte.

 

§ 14Grupper /avdelinger

Voss snøscooter og ATV lag kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Årbeidsgrupper kan opprettast av styret.

 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Voss snøscooter og ATV lag, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 15Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 16Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av Voss snøscooter og ATV lag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

 

§ 17Signatur

Signatur tildelest styrets leiar og eit styremedlem i felleskap.

 

§ 18Revisor

Revisor oppnevnest av årsmøtet, etter forslag frå styret.

 

 

Me jobbar for eit trygt snøscooter miljø på Voss!

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved